Vedtægter

 FOR DANSK FORENING FOR TUNNEL- OG UNDERGRUNDSARBEJDER

§ 1. Navn og hjemsted.

Foreningens navn er “Dansk Forening for Tunnel- og Undergrundsarbejder”, eller på engelsk “Danish Society for Tunnels and Underground Works”. Dens hjemsted er København.

§ 2. Formål.

Foreningens formål er at formidle samarbejdet med den internationale forening (ITA) samt at fremme udviklingen af tunnel- og undergrundsarbejder.

§ 3. Medlemskab.

Adgang til medlemskab skal normalt stå åbent for enhver virksomhed, institution eller person, der på grund af beskæftigelse eller uddannelse må antages at have fornøden interesse for fremme af foreningens formål.

Optagelse af medlemmer sker ved beslutning i bestyrelsen.

Foreningen er medlem af “International Tunnelling Association” (ITA).

§ 4. Ledelse.

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af mindst 3 medlemmer (formand, kasserer, sekretær), og højst af 6.

Medlemmer til bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Formanden vælges direkte. De øvrige poster, – herunder hvervet som næstformand – besættes ved forhandling inden for bestyrelsen.

Et medlem kan kun fungere som formand i indtil 3 sammenhængende 2-års perioder ad gangen.

§ 5. Møder.

Foreningen holder møde på bestyrelsens initiativ eller efter skriftlig anmodning fra mindst 1/5 af medlemmerne. Generalforsamlinger skal indkaldes med 14 dages varsel.

§ 6. Generalforsamling.

Ordinær generalforsamling afholdes om efteråret i ulige år. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

a. Formandens beretning, herunder redegørelse for det nationale arbejde samt det internationale samarbejde.

b. Aflæggelse af regnskab for den forudgående 2-års periode.

c. Valg af formand.

d. Valg af bestyrelse for den kommende 2-års periode.

e. Valg af revisor for den kommende 2-års periode.

f. Fastsættelse af kontingent.

Beslutning på en generalforsamling, herunder valg af bestyrelse og revisor træffes ved simpelt flertal. Ændring af vedtægter skal ske ved urafstemning. Simpelt flertal blandt afgivne stemmer er afgørende.

§ 7. Ophør af medlemskab.

Årskontingentet opkræves i januar. Restance ud over kalenderåret medfører automatisk eksklusion af foreningen.

Udmeldelse af foreningen sker i øvrigt skriftligt med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

§ 8. Opløsning af foreningen.

Beslutning om opløsning af foreningen er betinget dels af en vedtagelse på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med 2/3 stemmers majoritet, dels af, at en derpå følgende urafstemning viser simpelt flertal for opløsningen.

Efter vedtagelse af opløsning træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af foreningens midler.

Vedtaget på stiftende møde den 12.09.1983.

Ændret og vedtaget ved generalforsamlingen den 22. oktober 1997.